MAPEI Mapelastic

MAPEI Mapelastic

Posted: 2018-04-23

Mapelastic គឺជាផលិតផលការពារជម្រាបទឹក និងការពារការប្រេះមួយក្នុងចំណោមផលិតផលជាច្រើនទៀតរបស់ MAPEI អ៊ីតាលី។
Mapelastic មានលក្ខណៈយ៉ាងពិសេស

  • ក្នុងការខាំភ្ជាប់បានយ៉ាងល្អាមួយផ្ទៃស៊ីម៉ង់ ដីឥដ្ឋនិងថ្មម៉ាប
  • គ្មានសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកសំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអាងទឹក
  • ធន់នឹងកំដៅថ្ងៃ


WHERE TO USE
Waterproofing and protection of concrete structures, renders and cementitious screeds.
ការប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារជ្រាបទឹកនិងការប្រេះទៅតាមកន្លែងដូចជា៖

  • អាងស្តុកទឹក
  • បន្ទប់ទឹក
  • រានហាល
  • ដំបូលទេរ៉ាស់
  • អាងហែលទឹក
Mapelastic ត្រូវបានយកទៅលាបនៅតាមកន្លែងសំខាន់ៗទាំងនេះរួចហើយបញ្ចប់ដោយការងារ ក្រាលឥដ្ឋការ៉ូពីលើជាការស្រេច។ មានធានាទៅលើគុណភាពរហូតដល់១០ឆ្នាំ និងសេវាកម្ម ២​ឆ្នាំ


Other Products

MAPEI Mapelastic

MAPEI Idrosilex 2K

Mapei Idrosilex Pronto

Polytec laminates

Ameripolish Solent-based dye

Epoxy Flooring

Joint Master

Aluminium Flooring Solutions

Head & Sound Insulation

Wood Fire Door

Steel Fire Door

Aluminium Membrane 1.5mm

Argo Mineral Slate Green

Argo P 4Kg Sand

Argo P Mineral Grey 4.5Kg

Floor Carpet